14 Apr 2007

thessaloniki

12 Apr 2007

Made in Greece


Meteora

Athena - olympic stadium

Meteora - stairs


Athena - olympic swiming pool

Acropole - Parthenon

Athena - metro

Corint

beautiful views

Thessaloniki - urban furniture

rainbow in Athena

Micene - Atreu's tomb

foot bridge in Athena - Pireus seaport

Acropole - Erechteion

Athena - Museum of Archeology

Delphi - the Oracle

Epidavros - the theatre

the new bridge [near Patras]

greek nocturn


11 Apr 2007

Athena - nocturn

10 Apr 2007

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...